กำหนดการยื่นเรื่องเงินกู้ประจำเดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.2563

- กู้ฉุกเฉิน

กรณีกู้ต่อเนื่อง

ยื่นเรื่องก่อน 1000 ของ วันที่  26 ก.พ.63  ( เป็นวันสุดท้าย )     

    

กรณีไม่มีหนี้

ยื่นเรื่องก่อน 1000 ของ วันที่  25 ก.พ.63   ( เป็นวันสุดท้าย )

- กู้หุ้น

กรณีกู้ต่อเนื่อง

ยื่นเรื่องก่อน 1000 ของ วันที่  26 ก.พ.63  ( เป็นวันสุดท้าย )

 

กรณีไม่มีหนี้

ยื่นเรื่องก่อน 1000 ของ วันที่  25 ก.พ.63   ( เป็นวันสุดท้าย )

- กู้สามัญ

กรณีกู้ต่อเนื่อง

ยื่นเรื่องก่อน 1500 ของ วันที่  19 ก.พ.63  ( เป็นวันสุดท้าย )

 

กรณีไม่มีหนี้

ยื่นเรื่องก่อน 1500 ของ วันที่  19  ก.พ.63  ( เป็นวันสุดท้าย )

 

หมายเหตุ ขอให้สมาชิกส่งเรื่องกู้พร้อมชำระเงินให้ได้ครึ่ง ( กรณีกู้ต่อเนื่อง) ส่งเรื่องได้ตั้งแต่สลิปเงินเดือนออกและไม่เกิน 1000 ของวันที่ 26 ก.พ.63   ( กรณี ชำระเงินอื่นๆ ชำระได้ไม่เกิน 1000 ของวันที่ 28 ก.พ.63 )  โปรดตรวจสอบ วัน/เวลา ในการยื่นกู้ฯ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทำเอกสารเงินกู้ให้ใช้ตัวเลข   อาราบิค   เท่านั้น

 

 

 

เรียน ท่านสมาชิกทราบ

        มติที่ประชุม คณก.สอ.อย.จำกัด ครั้งที่ 3/ 61 ( 27 เม.ย.5 )

              ให้สมาชิก สอ.อย.จำกัด ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้สมาชิก สอ.อย.จำกัด ปรับลดทุนเรือนหุ้นรายเดือน จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)โดยให้สมาชิก สอ.อย.จำกัด สามารถส่งหุ้นรายเดือนได้ไม่เกิน เดือนละ 8,000 บาท(แปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มี.ค.61 ให้มาเขียนแบบฟอร์มเพิ่มหุ้น ที่ สอ.อย.จำกัด

หมายเหตุ ขอแบบฟอร์มเพิ่มหุ้นได้ที่ สอ.อย.จำกัด หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sahakorn-sfc.rtaf.mi.th                                

ประกาศ

เรียน ท่านสมาชิก สอ.อย.จำกัด ทราบ

          ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการ สอ.อย.จำกัด เมื่อ 25 พ.ย.57 ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่ต้องการกู้สามัญ ต้องมีทุนเรือน หุ้น 10 %  จากยอดเงินกู้สามัญและเห็นควรให้สมาชิกได้มีเวลาในการดำเนินการ คณะกรรมการจึงเห็นควรให้ใช้มตินี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค.58 จึงเรียนมาเพื่อเพื่อนสมาชิก สอ.อย.จำกัดทราบทั่วกัน

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สอ.อย.จำกัด ครั้งที่ 8 / 58  เมื่อ 26 มิ.ย.58 ให้สมาชิก สอ.อย.จำกัด ทุกท่านที่ต้องการกู้สามัญ ต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักหนี้สินไม่น้อยกว่า 20 %  เริ่ม 1 ต.ค.58 

 

ประกาศ

สอ.อย.จำกัด จะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็น 6.75 บาท

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงาน ฯ มีมติ

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เม.ย.59

แจ้งสมาชิกทราบ

การโอนเงินเข้าบัญชี สอ.อย.จำกัด

                                           1.สอบถามยอดการโอนจาก เจ้าหน้าที่

                                           2.โอนก่อนเวลา 1200

                                           3.โทรแจ้ง เจ้าหน้าที่ ว่าของใคร ชำระอะไร ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จำกัด

171 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรภายใน 3-1276 , 31725 โทร 02-1551725,02-1551276 FAX 02-5338219

www.sahakorn-sfc.rtaf.mi.th

หมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา รพ.ภูมิพลฯ 049-2-18760-4

                                                                 

แจ้งสมาชิกทราบ

                              กรณีสมาชิกขอลาออกตามโครงการหรือลาออกจากราชการก่อนกำหนด

1.สมาชิกที่ลาออกต้องไม่ติดค้ำประกันเงินกู้

2.สมาชิกต้องมีหุ้นมากกว่าหุ้น/เท่ากับหนี้ หรือถ้าหนี้มากกว่าก็ต้องไม่เกิน 1 ปี(คำนวณแล้วครบ 1 ปี หุ้นต้องเท่ากับหนี้)

3.ถ้าหนี้มากกว่าหุ้นผู้ค้ำประกันต้องลงชื่อยินยอมรับสภาพหนี้แทนสมาชิกที่จะลาออกให้เรียบร้อย

4.ลงชื่อยินยอมให้สหกรณ์หักเงินจากกองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

5.นำเงินมาฝากกับสหกรณ์(ตามจำนวนที่ขาดตามสัญญาเงินกู้)เพื่อเป็นหลักประกัน

       ******* เอกสารหลักฐานพร้อมสหกรณ์จึงจะยินยอมให้ออก*****

 

 

ประกาศ ประชุมสามัญประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมกานตรัตน์ ลงทะเบียน เวลา 0700  - 0900

( เบี้ยประชุม เฉพาะผู้มาลงทะเบียนประชุมเท่านั้น)

ประกาศ

สมาชิกที่มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนเลขบัญชี  เงินปันผล –  เฉลี่ยคืน ปี 62 ขอให้ถ่ายหน้าบัญชี

ธนาคารทหารไทยนำมาส่งที่สหกรณ์  ภายใน  11  ต.ค. 62

ประกาศ

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 62 ตามประชุม ฯ ครั้งที่ 4/ 62

1.ทุนส่งเสริมการศึกษา( ทุนเรียนดี)

     - ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,500.- บาท

     - ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000.-

     - ระดับมัธยมปลาย ทุนละ 3,500.-บาท

     - ระดับอนุปริญญา ทุนละ 4,000.-บาท

     - ระดับปริญญาตรี ทุนละ 4.500.-บาท

2.ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร (ทุนสนับสนุนการศึกษา)

     - ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000.-บาท

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,500.-บาท

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000.-บาท

     - ระดับอนุปริญญาตรี ทุนละ 3,500.-บาท

     - ระดับปริญญาตรี ทุนละ 4,000.-บาท

3. หลักเกณฑ์การขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร (ทุนเรียนดี)

     - ระดับประถมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 80 หรือระดับคะแนนเฉลี่ย 3.20

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนร้อยละ 75 หรือระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้คะแนนร้อยละ 70 หรือระดับคะแนนเฉลี่ย 2.80

     - ระดับอนุปริญญา ได้คะแนนร้อยละ 70 หรือระดับคะแนนเฉลี่ย 2.80

     - ระดับปริญญาตรี ได้คะแนนร้อยละ 70 หรือระดับคะแนนเฉลี่ย 2.80

4. หลักเกณฑ์การขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร (ทุนสนับสนุนการศึกษา)

     - ระดับการศึกษา ชั้นประถม,ม.ต้น, และ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ได้คะแนนเฉลี่ย 1.50

     - ระดับการศึกษา ชั้นอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00

     - ผู้ปกครอง (สมาชิก) มีเงินได้รายเดือนไม่จำกัดจำนวน และไม่จำกัดยศ

     - ไม่เคยมีบุตรคนใด เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ หรือ ทุน ทอ. ในรอบปีที่ขอรับทุน ฯ

5. หลักฐาน

     - ใบรับรองจากสถานศึกษา

     - ทะเบียนบ้านบุตร (รับรองสำเนา)

     - ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปเป็นผู้รับรอง

     -  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขต วันที่ 19 เม.ย.62

 

 

ประกาศวันมอบทุนการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ถึง อนุปริญญา

ในวันที่ 13 พ.ค.62 ลงทะเบียน 0700 – 0900 ณ ห้องประชุม อย.2

 มีอาหารสำหรับนักเรียน